Scandinavian Working Australian Shepherd Club


Vad är ASCA (Australian Shepherd Club of America) och varför har vi startat en skandinavisk ASCA klubb Scandwasc (Skandinavia working Australian Shepherd)

ASCA är värdens största rasklubb med över 220 000 registrerade hundar. ASCA bildades 1957 som ideell förening/organisation. Idag finns ”lokalklubbar” i samtliga stater i USA och Europa finns klubbar i: Italien, Tyskland, Holland, Finland, Sverige och nu vår skandinaviska klubb som täcker Sverige-Norge-Danmark.

Varför är då ASCA så intressant för oss Aussie ägare?
I Sverige, Norge och Danmark finns klubbar som värnar rasen och som lyder under respektive lands kennelklubbar som i sin tur är anslutna till FCI (Fédération Cynologique Internationale) även AKC (American Kennel Club) är en FCI klubb, däremot inte ASCA. Detta resulterar i att många hundar från USA idag är registrerade i både ASCA och AKC. När sedan hunden kommer till Sverige och ska registreras så registreras hela stamtavlan om hunden är AKC registrerad, är den däremot bara registrerad i ASCA så registreras den med tom stamtavla. Eftersom vår ras härstammar från USA är det viktigt att få tillgång till ASCAS databas som hjälper oss spåra stamtavlor, hjälpa till med avelsplanering o.s.v.

Ibland kan det vara svårt att förstå sig på vad alla titlar i tamtavlan står för, här är ett litet "axplock" och det finns många fler.

 • WTCH – Working Trial Champion, ASCA titel, vallning.
 • DNA-VP – DNA verified parents, ASCAs register där föräldrarskap verifieras genom DNA test.
 • PATDcs – Post Advanced Trial Dog, cattle, sheep. ASCA vallningstitel, tävlingsnivå snäppet högre än WTCH.
 • RTDcs – Ranch Trial Dog, cattle, sheep. ASCA vallningstitel, ranchtävling, mer praktiskt utformat arbetsprov.
 • OFTDs – Open Farm Trial Dog, sheep. ASCA vallningstitel.


ASCA har också ett gediget tävlingsprogram med ALLT. Lydnad, Rallylydnad, Spår, Sök, Agility, vatten Jump, Vallning och egna utställningar. Vi nordbor har kanske inte riktigt så stort behov av alla sporter eftersom vi i Sverige har SBK (Svenska Brukshundsklubben) och SKK (Svenska Kennelklubben) som arrangerar dessa tävlingar och prov som sedan dessutom ger våra hundar officiella meriter. Men för oss som brinner för rasen kan det vara trevligt att även få tävla i vår moderklubbs prövningsordning och på sikt hoppas vi att även kunna få in andra provformer som ni kan se under "Övriga tävlingsformer"
Vad vi i Scandwasc kommer att i första hand värna i ett startskede är vallningen där det på sikt kommer att erbjudas både Clinics och Trial möjligheter. Nu i början kommer verksamhet att bedrivas i första hand i Sverige och Danmark.
What is ASCA 

(Australian Shepherd Club of America)

and why have we started a Scandinavian

ASCA Club Scandwasc 

 (Skandinavia working Australian Shepherd)

ASCA is the world's largest breed club with over 220,000 registered dogs. ASCA was founded in 1957 as a non-profit organization. Today there are "local clubs" in all states in the US and Europe there are clubs in:

Italy, Germany, Netherlands, Finland, Sweden

and now our Scandinavian club covering Sweden-Norway-Denmark.


Why is ASCA so interesting to us Aussie owners?

In Sweden, Norway and Denmark there are clubs that protect the breed and that are under the kennel clubs of each country which in turn are affiliated with FCI (Fédération Cynologique Internationale) also AKC (American Kennel Club) is an FCI club, on the other hand not ASCA. As a result, many dogs from the United States are currently registered in both ASCA and AKC. When the dog comes to Sweden and is to be registered, the entire pedigree is registered if the dog is AKC registered, however, it is only registered in ASCA and it is registered with an empty pedigree. 

As our breed originates from the US, it is important to have access to ASCAS database that helps us track pedigrees, assist with breeding planning, etc.

Sometimes it can be difficult to understand what all the titles in the dashboard stand for, here is a small "shoulder pick" and there are many more.

 • WTCH – Working Trial Champion, ASCA titel, herdin.
 • DNA-VP – DNA verified parents, ASCAs records where parenthood is verified through DNA testing.
 • PATDcs – Post Advanced Trial Dog, cattle, sheep. ASCA herdintitels,

  competition level snap higher than WTCH.

 • RTDcs – Ranch Trial Dog, cattle, sheep. ASCA herdingtitels, ranch competition, more practical design test.
 • OFTDs – Open Farm Trial Dog, sheep. ASCA herdingtitels.


ASCA also has a solid competition program with EVERYTHING. Obedience, Rally Obedience, Trails, Search, Agility, Water Jumping, Herding and Own Shows. We Norwegians may not really have such a great need for all sports, because in Sweden we have SBK (Svenska Brukshundsklubben) and SKK (Svenska Kennelklubben) who organize these competitions and tests which then also give our dogs official merit. But for us who are passionate about the breed, it can be nice to also compete in our parent club's testing order and in the long term we hope to also be able to get other test forms that you can see under "övriga tävlingsformer i ASCA"


What we at Scandwasc will primarily protect is the embankment where in the long term both Clinics and Trial opportunities will be offered. In the initial stage, operations will primarily be conducted in Sweden and Denmark.

Senast uppdaterat

15 april

Information angående träning/tävling
samt medlemstävling under News

Information about training / competition
as well as a member contest under News

13 mars
Ny sida "News" och uppdaterat hur du blir medlem

2 mars
Länk till hur man får ett tracking number
27 februari
Medlemsinfo